ปี บทเพลง ผู้ประพันธ์ทำนอง ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง
250X ไม่ลืมบางมด รักษ์ รักษ์พงษ์ รักษ์ รักษ์พงษ์
250X แสดเหลืองเรืองรุ่ง ธนิต ผลประเสริฐ แก้ว อัฉริยกุล
251X มดลาบาง บางอาลัยมด เอื้อ สุนทรสนาน ธาตรี
251X มดหมู่ เอื้อ สุนทรสนาน ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
251X สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เอื้อ สุนทรสนาน ธาตรี
2516 สัญญามด ศาธิต วงศ์อำมาตย์ ศาธิต วงศ์อำมาตย์
2543 พระจอมเกล้าธนบุรี ก่อเกียรติ ชาตะนาวิน ก่อเกียรติ ชาตะนาวิน
2543 ปฏิญญา มจธ. ก่อเกียรติ ชาตะนาวิน ก่อเกียรติ ชาตะนาวิน
2543 พระจอมเกล้าบ้านฉัน ก่อเกียรติ ชาตะนาวิน ก่อเกียรติ ชาตะนาวิน
2543 หวังใจไว้ว่าไม่ลืม ก่อเกียรติ ชาตะนาวิน ก่อเกียรติ ชาตะนาวิน
2551 ลูกพระจอมเกล้า ไกวัล กุลวัฒโนทัย ไกวัล กุลวัฒโนทัย,
สุเบญจางค์ เทียนมงคล,
ปราโมทย์ ธูปบูชา
2553 มาร์ชห้ามุ่ง ไกวัล กุลวัฒโนทัย ไกวัล กุลวัฒโนทัย,
สุเบญจางค์ เทียนมงคล